Hörande angående byggprojekt

Byggnadstillsynsbyrån meddelar om att ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov samt bygglov i enlighet med 137§ och 125§ i markanvändnings- och bygglagen är anhängiga.

Ärendet gäller ansökan om lov för uppförande av ett församlingshem.

Sökande: Ebeneserkyrkan i Jakobstad - under bildning varande Ab

Byggnadsplatsen består av ett arealbestämt arrendeområde av fastigheten Skogsdal RN:r 8:185 i Kyrkoby by, vid Lodevägen intill korsningen mellan Lodevägen och Skutnabbavägen.

Handlingarna finns till påseende vid byggnadstillsynsbyrån under tiden 1.6- 8.6.2015, adress Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs. Synpunkter och anmärkningar angående ärendet kan framföras senast 8.6.2015 kl. 15.00 till byggnadstillsynsbyrån, Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS.

Närmare upplysningar angående projektet ger byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors (06-785 0150).

Pedersöre 31.5.2015

Byggnadstillsynsbyrån