Hörande om byggprojekt

Byggnadstillsynsbyrån meddelar om att ansökan om rivningslov samt bygglov i enlighet med 127 och 125§ i markanvändnings- och bygglagen är anhängiga.

Ärendet gäller ansökan om rivningslov för den befintliga skolbyggnaden samt lov för uppförande av en ny skolbyggnad med tillhörande bilparkeringsområden och område för idrott. Projektet placeras på i delgeneralplanen för Lillby angivet PY-område (område för offentlig service och förvaltning) och VU-område (område för idrotts- och rekreationsanläggningar).

Sökande: Pedersöre kommun

Byggnadsplatsens adress är Lillbyvägen 205, 68940 Lillby. Byggplatsen består av fastigheterna Skolbacka RNr 3:71 och Idrottsplan RNr 3:133.

Handlingarna finns till påseende vid byggnadstillsynsbyrån under tiden 25.2–3.3.2016, adress Skrufvilagatan 2, Bennäs. Synpunkter och anmärkningar angående ärendet kan framföras senast 3.3.2016 kl. 16.00 till byggnadstillsynsbyrån, Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS.

Närmare upplysningar angående projektet ger byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors (06-785 0150) samt biträdande byggnadsinspektör Max Sågfors (06-785 0151).


Pedersöre 24.2.2016
Byggnadstillsynsbyrån