Generalplan ska bädda för Edsevöutveckling

Pedersöre ska göra upp en generalplan för arbetsplatskorridorerna längs riksåttan (Edsevö–Lövö) och stamväg 68 (Kållby–kommungränsen mot Jakobstad).

Initiativet till en generalplan är en följd av diskussioner med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i kombination med kommunens planer att revidera detaljplanen i Edsevö.

Detaljplanen är föråldrad eftersom den tillåter fler kvadratmeter för affärsbyggnader än nuvarande lagstiftning ger spelrum för. Men innan kommunen går in på detaljerna är det vettigt att se på Edsevöområdet som en del av en större helhet.

Syftet med generalplanen är att via en organiserad process komma fram till hur området ska utvecklas och hur vägnätet kan bli en funktionell helhet.

Generalplanearbetet tangerar också en fullmäktigemotion som David Pettersson (KD) med flera lämnade in i somras. I fullmäktigemotionen yrkar undertecknarna bland annat på kommunen i snabb ordning planlägger de områden som kommunen äger på västra sidan av Europaväg 8 och travbanan.