Fullmäktige röstade om inkomstskatteprocenten

Kommunfullmäktige fastställde efter omröstning inkomstskatteprocenten till 20,5 på måndagens möte.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att skatteprocenten skulle förbli oförändrad år 2019. SDP-gruppen ville annorlunda och föreslog en höjning med 0,5 procentenheter.

SDP-gruppens ordförande Viktor Kock motiverade höjningen med att Pedersöre på det sättet skulle ha möjlighet att utöka sin service med avgiftsfri småbarnpedagogik och mellanmål till skolelever som har lång skoldag.

– Vi skulle ändå ha lägre skatteprocent än grannkommunerna Nykarleby, Jakobstad och Kronoby. Samtidigt skulle vi kunna titulera oss som regionens familjevänligaste kommun. Förutom att det ger våra invånare en bra service skulle det stärka kommunens attraktionskraft och locka till inflyttning, sade Kock.

KD-gruppens ordförande Roger Pettersson menade att Pedersöre har möjlighet att satsa på familjerna utan en skattehöjning.

Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom (SFP) försvarade kommunstyrelsens förslag och påpekade att kommunen har en utmaning framför sig inom dagvården. I slutet av 2017 var 425 barn inskrivna i dagvården medan antalet anmälda är uppe i 475 i början av 2019.

– Det har utrymmesmässiga konsekvenser. Att med kort varsel gå in för avgiftsfri småbarnspedagogik innebär förutom ökade kostnader också att vi inte har rum för det, sade Forsblom.

Kock kontrade med att syftet med en skattehöjning skulle vara att ge kommunen en möjlighet att förbereda sig för att erbjuda till exempel femåringar avgiftsfri småbarnspedagogik från 2020, inte genast 2019.

Det blev omröstning där styrelsens förslag ställdes mot SDP-gruppens förslag om en höjning. Kommunstyrelsens förslag vann med siffrorna 32–3.

Kommunfullmäktige fastställde också procentsatserna för fastighetsskatten. De blev oförändrade enligt följande:

• Allmän fastighetsskatteprocent 0,93

• Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55

• Övriga bostadsbyggnader 1,15

• Obebyggda byggplatser –

• Allmännyttiga samfund 0,00

• Kraftverk 2,85

Fullmäktige godkände också tilläggsbudgeten för 2018 och ändringar i Östensö och Lövö delgeneralplaner.

Svaret på Viktor Kocks motion om avgiftsfria preventivmedel till ungdomar under 25 år gick till omröstning. 

Social- och hälsovårdsverket har efter initiativ i flera organ utrett vad det skulle kosta att dela ut och distribuera preventivmedlen. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt efter omröstning att inför budgeten 2019 reservera 50 000 euro för ändamålet, så att man från 1.1.2019 erbjuder unga under 25 år gratis prevention inklusive undersökning, rådgivning och lämpliga preventivmedel, samt att kvinnor med upprepade aborter erbjuds gratis, långverkande prevention på motsvarande sätt.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle förklara Viktor Kocks motion i ärendet besvarad med social- och hälsovårdsnämndens beslut.

KD-gruppen föreslog att motionen skulle förkastas. Förslaget röstades ner med siffrorna 20–7, med åtta blanka röster. 

Text: Malin Henricson

Du kan se fullmäktigesmöte i repris på Youtube.