Hörande angående två byggprojekt

OBS! Korrigering av tiden för hörande (ersätter kungörelse 15.4)

Byggnadstillsynsbyrån meddelar om att följande ansökningar i enlighet med § 137 och 125 i markanvändnings- och bygglagen är anhängiga:

Sökande: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

1) Planeringsbehovsansökan gällande utvidgning av den befintliga gravgården med tillhörande bilparkering, på oplanerat område intill gravgården. Byggnadsplatsen adress är Sportplansvägen 37, 68820 ESSE. Byggplatsen består av del av fastigheten Klockars 25:21 som ligger i anslutning till gravgården.

2) Bygglov för totalrenovering av det befintliga bårhuset vid gravgården i Esse. Byggplatsens adress: Sportplansvägen 37, 68820 ESSE. Byggplatsen består av fastigheten Gravgård 5:55.

Handlingarna finns under tiden 25.4- 2.5.2016 till påseende vid byggnadstillsynsbyrån, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs. Synpunkter och anmärkningar angående ärendena kan framföras senast 2.5.2016 kl. 16.00 till byggnadstillsynsbyrån, Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS.

Närmare upplysningar om projekten ger byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors (06-7850150).

Pedersöre 22.4.2016
Byggnadstillsynsbyrån