Begäran om rivningsanbud

Pedersöre kommun begär anbud för rivning av fastigheterna Pietro och Betelkyrkan i Bennäs. Rivningsdirektiv kan hämtas från kommungården i Bennäs, tekniska kansliet, från och med 5.2.2015. Anbuden ska inlämnas till kommunen senast 13.2.2015 kl. 12.00.

Tilläggsinformation ges av Johan Wärnström, tel. 050-562 5708.