Ansökan om bidrag för åldringsvård

Bidrag till åldringsvård, äldreboenden och pensionärshem

Pedersöre kommun förvaltar olika donationsfonder som är avsedda att användas för ändamål som gagnar den äldre befolkningen och omsorgen om de äldre i kommunen.
Föreningar och organisationer som upprätthåller åldringsvård, äldreboenden eller pensionärshem i Pedersöre kommun har möjlighet att ansöka om bidrag från dessa fonder för investeringar som gagnar de äldre i kommunen. Fondmedlen kan användas t.ex. till olika trivselbefrämjande åtgärder, investeringar som främjar de äldres trygga boende eller till utvecklande av äldreomsorg, demensvård, hemservice eller serviceboende.

Bidrag beviljas inte för redan utförda investeringar. Beviljade bidrag ska användas till det ändamål de ansökts för.

Ansökan riktas till kommunstyrelsen och inlämnas tillsammans med utredning över kostnaderna för investeringen senast den 28 februari 2018 kl. 16.00 till Pedersöre kommun, Äldrerådet, Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS. Tilläggsuppgifter: kanslisekreterare Carina Wärn, tfn. 785 0103.

Kommunstyrelsen

---

Äldrerådet godkände 4.3.2016 följande principer för beviljande av bidrag ur fondmedlen:

  • Projekt som främjar delaktighet och stimulans prioriteras, likaså förbättrande av de äldres rörlighet och kondition.
  • Alla sökande behöver inte beviljas bidrag varje år, men man bör sträva till en rättvis fördelning mellan olika sökande.
  • Klienternas behov och förbättring av klienternas tillvaro prioriteras framom rena fastighetsinvesteringar.
  • Investeringar i förbättrad säkerhet är viktiga.
  • Rena vårdinvesteringar stöds inte.